ViaLog

ŠTA JE TO PROCENA RIZIKA?

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da identifikuje i sagleda opasnosti po organizaciju i njene interese. On definiše model za efikasno i trajno eliminisanje izvora ugrožavanja bezbednosti zaposlenih, imovine, rada, podataka, ugleda i tržišne konkurentnosti.

Osnovni pristup je da se zaštita objekta u organizaciji zasniva na merama zaštite od  konkretno utvrđenih opasnosti koje mogu ugroziti ostvarivanje zacrtanih ciljeva.  Potrebno je  definisati kolika je verovatnoća  da će se utvrđena opasnost desiti kao i kako bi ista uticala na organizaciju. Na taj način se dolazi do rizika kojima je organizacija izložena i veličini svakog rizika pojedinačno. Tek kada se znaju rizici kojima je organizacija izložena, mogu se planirati mere kojima će se oni otkloniti.  Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja je dokument kojim se ovo postiže. On se izrađuje prema standardu SRPS A-L2-003.

akt-o-proceni-rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je osnov upostavljanja sistema koji će prepoznati svaki vid ugrožavanja ljudi i imovine. Procena rizika za cilj ima prvenstveno prevenciju. Akt o proceni rizika, kao krajnji dokument, sadrži niz mera, čija će primena umanjiti posledice štetnih događaja i vanrednih situacija.

ZAŠTO aKT O PROCENI RIZIKA?

Procena-rizika-beograd

KO MORA IMATI AKT O PROCENI RIZIKA?

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom i privatnom sektoru. Ova obaveza je definisana Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Zakonom o privatnom obezbeđenju je definisano da sve organizacije koje primenjuju bilo koju od mera privatnog obezbeđenja, bilo fizičkog obezbeđenja ili sistema tehničke zaštite (npr. video nadzor), moraju tu primenu zasnivati na dokumentu Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.

Mora se znati da procena rizika nije zadovoljavanje birokratskih normi. To je sveukupan proces identifikacije, analize i ocene rizika, identifikovanja unutrašnjih i spoljašnjih pretnji i ranjivosti.

ŠTA SU SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE?

Zakon o privatnom obezbeđenju definiše i sisteme tehničke zaštite. Sredstvima i uređajima tehničke zaštite novim Zakonom i pravilnicima, smatraju se:

Sistemi video obezbeđenja
(video nadzor)

Sistemi kontrole i registracije pristupa

Sredstva i uređaji za fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska lica u štićeni objekat i prostor

Elektronski bezbednosni sistemi koji omogućuju efikasnu zaštitu štićenog objekta

akt-o-proceni-rizika

Protivprovalni i protivprepadni sistemi
(alarmni sistemi)

Sistemi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mesta
(monitoring centri)

Integralni sistemi zaštite s najmanje jednim nadzornim mestom unutar štićenog objekta

Protivdiverzioni i protivsabotažni elementi

KOJE SU KAZNE?

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju, kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako:

1) nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem ili preduzetnikom za privatno obezbeđenje koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);

2) ne prihvati da na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor koji se koristi za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem ili ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana ili ako ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

akt-o-proceni-rizika

KO JE OVLAŠĆEN DA RADI AKT O PROCENI RIZIKA?

Samo kompanije koje poseduju licencu izdatu od strane MUP-a Republike Srbije mogu da vrše usluge izrade akta o proceni rizika. Via Log d.o.o. poseduje ovu licencu kao i veliko iskustvo u izradi akta o proceni rizika. 

AKT O PROCENI RIZIKA CENA?

Ponudu za procenu rizika možete dobiti jednostavnim pozivanjem brojeva telefona 011/7444-121 ili popunjavanjem kontakt forme ispod. Smernice za procenu rizika možete pronaći ovde.

ŠTA NAKON DOBIJENOG AKTA O PROCENI RIZIKA?

U skladu sa zaključcima i merama iz akta o proceni rizika, treba pristupiti tretiranju identifikovanih rizika i uraditi:

  • Plan sistema tehničke zaštite i/ili
  • Plan obezbeđenja.

Ukoliko objekat poseduje neki od sistema tehničke zaštite ili planira uvođenje istog, neophodno je prethodno uraditi plan sistema tehničke zaštite. Takođe, ukoliko se planira uvođenje fizičkog obezbeđenja na objektu, neophodno je uraditi i plan obezbeđenja.

Besplatna konsultacija